کلیدواژه‌ها = آیت‌الله خامنه‌ای
رهیافتی به مفهوم «باطل» و کاربست آن در اندیشه اجتماعی آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 1، شماره 3، دی 1401، صفحه 125-140

زهرا منصوری؛ آتنا بهادری


قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن؛ نفی یا اثبات

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-18

علی غوریانی رضوی