اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد اسحاقی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

m.eshaghiut.ac.ir

سردبیر

حسینعلی سعدی

استاددانشگاه امام صادق

saadiisu.ac.ir

جانشین سردبیر

محمود قاسمی

پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی

bahman.mgbgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیدعلی حسینی اشکوری

عضو مجلس خبرگان رهبری

hossain.ajorlooyahoo.com

محسن قمی

معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری

ghomiiranculture.org

عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای انقلاب فرهنگی

khosropanahdezfuligmail.com

علی ذوعلم

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

mrahimi1388yahoo.com