دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، دی 1401، صفحه 1-138